Lidový demokrat 2000
Bytové družstvo

Informace o provozu kanceláře družstva a správy nemovitostí

KANCELÁŘ DRUŽSTVA
najdete na adrese:
Bajkalská 672/14, Praha 10, suterén
Úřední hodiny:
Úterý od 8,00 hod. do 12,00 hod.,
Středu od 14,00 hod. do 18,00 hod.

Kontaktní údaje:
Odpovědná osoba : Ivana Labuzíková
E-mail: lid.dem2000@seznam.cz

Sekretariát družstva kontaktujte v případě, že potřebujete:
- předat BD Dohodu/Oznámení o převodu členských práv a povinností, vystavit nájemní smlouvu, vyřídit korespondenci s družstvem (příkl. dědické řízení), předložit žádost o souhlas s podnájmem bytu (žádost pak bude projednána na nejbližším zasedání představenstva BD), projednat žádost o povolení stav.úprav – žádost posuzuje představenstvo BD, příp. technická komise, projednat žádost o umístění sídla právnické osoby včetně poplatku BD, vystavit průkaz člena.

KANCELÁŘ SPRÁVY NEMOVITOSTI
najdete na adrese:
Bajkalská 672/14, Praha 10, suterén
Úřední hodiny:
Úterý od 8,00 hod. do 12,00 hod.,
Středu od 14,00 hod. do 18,00 hod.

Kancelář správy nemovitosti kontaktujte v případě, že potřebujete:
- z oblasti technického provozu domu – vyřídit běžný požadavek uživatelů bytů, hlášení o závadách; vyřídit reklamace týkající se dodavatelů (úklid, obstarání zásobování vodou(vodné a stočné), plynem, elektřinou, odvozu odpadků; obstarat havarijní opravu, opravu či údržbu hrazenou družstvem,
Dále máme na starost pravidelnou kontrolu stavebního stavu nemovitosti a dohled nad souladem stavu nemovitosti s předpisy o požární ochraně, bezpečnostními předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, včetně včasného obstarávání potřebných revizní a revizních zpráv;
- z oblasti ekonomického provozu domu máme na starost vedení a evidence pasportů domu, bytů, předpis nájemného, služeb, příspěvků do fondů, informace o změně příspěvků do fondů, změně záloh na služby, upomínání na zaplacení dlužných plateb.
Kontaktní údaje:
Odpovědná osoba : Helena Nenádlová
Kancelář správy: tel. 222 942 335, 603 322 707, e-mail: sprava@hene.cz
Hlášení oprav, závad a havárií: e-mail: technik@hene.cz
Účetní – předpis plateb, evidence: e-mail: ucetni@hene.cz

Pro maximální pohodlí při vyřizování provozních záležitostí je v průčelí objektu Bajkalská 672/14 v Praze 10 zřízena poštovní schránka správy nemovitosti, která bude pravidelně vybírána a kam můžete vhazovat dokumenty, oznámení o změně počtu osob, ohlášení závad/oprav, evidenční/výpočtové listy apod…


Bankovní spojení
Bankovní spojení družstva: 292045349 / 0800